Handvest voor kwaliteit en ethiek

Dit gezegd zijnde, doet de onderneming “Alphamédis SA” de volgende toezeggingen:

A - VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN PATIËNTEN EN HUN FAMILIE
 1. De diensten zijn gratis en toegankelijk voor alle mensen.
 2. Strikt respect voor de persoon en zijn privacy.
 3. Wij verbinden ons ertoe om de patiënt binnen de zorginstellingen pas te contacteren na akkoord van de beroepsbeoefenaars en de patiënt.
 4. Eerbiediging van het recht op privacy en vertrouwelijkheid. Alle persoonlijke gegevens die van patiënten worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor ziektekostenverzekeraars en voor intern gebruik.
 5. Wij respecteren het medisch beroepsgeheim en verbieden de openbaarmaking van medische informatie waarvan wij kennis kunnen krijgen.
 6. Wij zorgen ervoor dat patiënten zo eenvoudig en eerlijk mogelijk worden geïnformeerd over de diensten die wij hun aanbieden, zodat zij vrij zijn om te kiezen of zij al dan niet van onze diensten gebruik willen maken.
 7. Wij verbinden ons ertoe geen druk uit te oefenen om een klant aan te moedigen apparatuur of accessoires aan te schaffen die al dan niet worden ondersteund door de sociale zekerheidsinstellingen.
 8. Volledig gratis levering van medische apparatuur.
 9. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze medewerkers voortdurend worden getraind in de producten die wij via de verschillende laboratoria en door stomatologische verpleegkundigen distribueren.
 10. Grote voorraad om zo snel mogelijk aan de behoeften van patiënten te voldoen
 11. Wij zetten ons in om een patiënt die in nood verkeert altijd te helpen en zeer snel te reageren indien nodig in overeenstemming met zijn voorschrift.
 12. Wij zetten ons in om patiënten te ondersteunen bij het beheer van hun medische apparatuur om overbevoorrading te voorkomen.
 13. Wij verbinden ons ertoe om patiënten verschillende alternatieven in hun aanbod aan te bieden die beantwoorden aan hun verwachtingen, die flexibel en nooit contractueel zijn.
 14. Wij zijn toegewijd aan het ontwikkelen van ons bedrijf volgens de behoeften van patiënten en in overeenstemming met de wet.
B - TOEZEGGINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
C - OVEREENKOMSTEN MET DE VOORSCHRIJVERS VAN DE VOORSCHRIFTEN
logo-webforce