Deontologisch en kwaliteitscharter - Alphamedis SA

Deontologisch en kwaliteitscharter

Alphamedis verbindt zich ertoe zich te houden aan volgende bepalingen:

A - VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN PATIËNTEN EN HUN FAMILIE
 1. De diensten zijn gratis en toegankelijk voor alle mensen.
 2. Strikt respect voor de persoon en zijn privacy.
 3. Wij verbinden ons ertoe om de patiënt binnen de zorginstellingen pas te contacteren na akkoord van de beroepsbeoefenaars en de patiënt.
 4. Eerbiediging van het recht op privacy en vertrouwelijkheid. Alle persoonlijke gegevens die van patiënten worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor ziektekostenverzekeraars en voor intern gebruik.
 5. Wij respecteren het medisch beroepsgeheim en verbieden de openbaarmaking van medische informatie waarvan wij kennis kunnen krijgen.
 6. Wij zorgen ervoor dat patiënten zo eenvoudig en eerlijk mogelijk worden geïnformeerd over de diensten die wij hun aanbieden, zodat zij vrij zijn om te kiezen of zij al dan niet van onze diensten gebruik willen maken.
 7. Wij verbinden ons ertoe geen druk uit te oefenen om een klant aan te moedigen materiaal of accessoires aan te schaffen die al dan niet worden vergoed  door de sociale zekerheidsinstellingen.
 8. Volledig gratis levering van medisch materiaal.
 9. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers voortdurend bijgeschoold worden door de   verschillende laboratoria en door stomaverpleegkundigen in verband met de producten die wij distribueren.
 10. Grote voorraad om zo snel mogelijk aan de behoeften van patiënten te voldoen.
 11. Wij zetten ons in om een patiënt die in nood verkeert altijd te helpen en zeer snel te reageren indien nodig in overeenstemming met zijn voorschrift.
 12. Wij zetten ons in om patiënten te ondersteunen bij het beheer van hun medisch materiaal om overbevoorrading te voorkomen.
 13. Wij verbinden ons ertoe om patiënten alternatieven in hun aanbod aan te bieden die beantwoorden aan hun verwachtingen.  Deze voorstellen zijn flexibel en nooit contractueel.
 14. Wij verbinden ons ertoe ons bedrijf te laten evolueren volgens de behoeften van patiënten en dit in overeenstemming met de wet.
B - TOEZEGGINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
C - OVEREENKOMSTEN MET DE VOORSCHRIJVERS VAN DE VOORSCHRIFTEN